ลูกหมุนระบายอากาศด้วยเทคโนโลยีลอยตัวบนแม่เหล็กและพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความพร้อมเรื่องเงินลงทุน
 • มีความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับลูกหมุนหรือการระบายอากาศ,การนำไปใช้,กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มีความตั้งใจที่จะมีเทคโนโลยีและสิทธิบัตรเพื่อผลิตขายทั่วโลก
 • มีความคิดต่อยอดผลงาน เพื่อให้เกิดความโดดเด่นของผลงาน
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง "ลูกหมุนระบายอากาศด้วยเทคโนโลยีลอยตัวบนแม่เหล็กและพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ" ใช้หลักการทำงานของแม่เหล็ก และมอเตอร์ระบบพัลส์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายอากาศภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

       “ลูกหมุนระบายอากาศ” (Roof Ventilator) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยระบายอากาศและลดความร้อนภายในบ้านหรืออาคาร  มีลักษณะเป็นทรงกลม มีช่องระบายอากาศเป็นกลีบรอบๆ วง โดยลูกหมุนระบายอากาศมักนิยมติดตั้งบนหลังคาโรงงาน อาคาร โกดังสินค้าขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัย โดยลูกหมุนระบายอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศภายในที่สะสมอยู่ใต้หลังคาให้ถูกระบายออกทางลูกหมุน ทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ อีกทั้งยังช่วยลดกลิ่นอับ และความชื้นได้อีกด้วย ในท้องตลาดมีจำหน่ายทั้งลูกหมุนแบบธรรมดา (อาศัยการทำงานของแรงลมจากธรรมชาติพัดให้เกิดการหมุน)  และแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

        “ลูกหมุนระบายอากาศด้วยเทคโนโลยีลอยตัวบนแม่เหล็กและพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ” ได้รับการพัฒนาคิคค้นเพื่อแก้ปัญหาลูกหมุนไม่ทำงานในสภาวะแรงลมต่ำหรือไร้แรงลม  โดยนำแรงแม่เหล็กมายกส่วนหมุน ให้อยู่ในสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก จึงมีแรงเสียดทานต่ำ ทำให้ลูกหมุนสามารถเริ่มหมุนที่แรงลมต่ำๆได้ และหมุนได้นานกว่าลูกหมุนทั่วไป และเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนด้วยมอเตอร์ชนิดพัลส์ที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ มาช่วยสร้างแรงแม่เหล็กให้กับลูกหมุน ซึ่งในระหว่างการทำงานพัลส์มอเตอร์จะมีแรงดันย้อนกลับ ย้อนคืนสู่แหล่งเก็บพลังงาน ทำให้ลูกหมุนนี้หมุนได้ตลอดเวลาแม้ไม่มีลม

 

จุดเด่น
 • สามารถทำงานได้แม้อยู่ในสภาวะแรงลมต่ำหรือไร้แรงลม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว
 • บำรุงรักษาง่าย ประหยัดค่าไฟในอาคาร
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ลูกหมุนระบายอากาศ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน โรงปศุสัตว์ โรงเรือนเพาะชำ ฯลฯ
 • ผู้สนใจทั่วไป