สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูเห็ด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูเห็ด” เพื่อช่วยเกษตรกรกำจัดและควบคุมศัตรูเห็ด ลดการเกิดโรคในเห็ด ลดความเสียหายของผลผลิต และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ไม่เป็นอันตรายแก่เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
 

รายละเอียด

        “เห็ด” เป็นหนึ่งในผลผลิตที่สร้างรายได้หมุนเวียนในอุตสากรรมทางการเกษตรหลายล้านบาทต่อปีแก่เกษตรกรไทย หากแต่การระบายของศัตรูเห็ด เช่น ไรไข่ปลา ไรดีด ไรลูกโป่ง และไรขาวใหญ่ พาหะที่ทำให้เกิดการปนเปื้นเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียแก่เห็ดที่ทำการเลี้ยงและเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคต่างๆในเห็ด ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตและอาจทำให้เกษตรกรต้องเลิกกิจการเพาะเลี้ยงเห็ดไปอย่างถาวร

        “สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูเห็ด”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูเห็ดข้างต้น  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้ง่ายและต้นทุนในการผลิตไม่สูง ผ่านทดสอบในสภาวะใช้งานจริง ซึ่งพบว่าสามารถควบคุมและกำจัดไรศัตรูเห็ดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดที่ใช้ในการเพาะปลูก สะดวกต่อการใช้งาน ลดการใช้สารเคมี รวมถึงไม่เป็นอันตรายแก่เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเห็ดทั่วไปและฟาร์มเพาะเห็ดขนาดใหญ่
 

จุดเด่น
 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้ง่ายและต้นทุนในการผลิตไม่สูง

 • สามารถควบคุมและกำจัดไรศัตรูเห็ดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด

 • ลดการใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายแก่เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
เห็ด
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเห็ดหรือฟาร์มเลี้ยงเห็ด 

 • เกษตรกรทั่วไปผู้เลี้ยงเพาะเห็ด

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการ/เกษตรกรผู้เลี้ยงเพาะเห็ด ทั่งในและต่างประเทศ

 • ผู้บริโภคที่เพาะเลี้ยงเห็ดไว้บริโภคภายในครัวเรือน