หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์

จำนวน 171 คน

ระดับความพร้อม

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ

       ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น “หุ่นยนต์” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยคาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้การใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

        โดย International Federation of Robotics (IFR) คาดว่าการใช้งานหุ่นยนต์ของโลกในปี 2018 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า  เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจและใช้งานหุ่นยนต์บริการแทนการทำงานบางอย่างเพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นหรือการใช้ในงานที่มีความเสี่ยง เช่น การใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแทนการทำความสะอาดบ้าน การใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หรือการใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มนำหุ่นยนต์มาใช้กระบวนการผลิตหรือทดแทนการทำงานในสัดส่วนที่สูง ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการแปรรูปอาหาร  

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา

 • การผลิตเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
 • การประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติหรือชิ้นส่วน
 • การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • Control & robotics
 • Lean Automation
 • Simulation
 • UAV ทางการเกษตร
 • Machine Learning
 • Factory Infrastructure
 • การสร้างเครื่องจักร การพัฒนาวัสดุ
 • การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • ฯลฯ

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

การตอบรับ