TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

อุปกรณ์ช่วยเตือนการรั่วซึมของเลือดสำหรับเครื่องไตเทียม

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากร
 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ช่วยเตือนการรั่วซึมของเลือดสำหรับเครื่องไตเทียม” เตือนกรณีเกิดการรั่วซึมของเลือดที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยในขณะฟอกไต

รายละเอียด

        “การฟอกเลือด” เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุต่างๆ โดยแพทย์จะใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialyzer) ในการฟอกเลือด ซึ่งเป็นการนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยไปที่ตัวกรองเลือด (Dialyzer) ในเครื่องไตเทียมเพื่อกำจัดของเสียที่สะสมอยู่ในเลือด และนำเลือดที่ผ่านการกรองกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง 

        เครื่องไตเทียมในปัจจุบันมีระบบสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ได้แก่ สัญญาณเตือนแรงดันหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ สัญญาณเตือนการรั่วซึมของหลอดเลือด และสัญญาณเตือนกรณีปั๊มเลือดหยุดทำงาน อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ร้ายแรงและไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันนั้น เกิดเนื่องจากขณะที่ผู้ป่วยกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เข็มที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ตัวผู้ป่วยเกิดการรั่วซึมของเลือด ในขณะที่ทำการฟอกเลือด เนื่องจากผู้ป่วยมีการขยับตัว ทำให้เข็มที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ผู้ป่วยหลุดออกมาจากแขนผู้ป่วยอย่างช้าๆ ทำให้เลือดของผู้ป่วยค่อยๆซึมออกมาโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ซึ่งถ้าพยาบาลไม่ทราบและไม่ได้มาตรวจพบภายในเวลา 4 นาที จะทำให้ผู้ป่วยช็อกและเสียชีวิตได้

        “อุปกรณ์ช่วยเตือนการรั่วซึมของเลือดสำหรับเครื่องไตเทียม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากกรณีเข็มส่งเลือดหลุดออกจากแขนผู้ป่วยขณะทำการฟอกไต ประกอบด้วย แผ่นอิเล็กโทรด ใช้สำหรับวัดการรั่วซึมของเลือด และกล่องควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยเครื่องจะแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขในหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) และจะแสดงการเตือนเมื่อมีการรั่วซึมของเลือดด้วยเสียงและแสงไฟสว่างแบบกระพริบด้วยความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้พยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้

จุดเด่น
 • ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ พยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที
 • ระบบการเตือนใช้เสียงและแสง ทำให้พยาบาลที่อยู่ในระยะไกลสามารถได้ยินเสียงและเห็นสัญญาณไฟได้อย่างชัดเจน
 • เครื่องเตือนการรั่วซึมของเลือดสำหรับเครื่องไตเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีขายในท้องตลาด
 • วัสดุที่นำมาผลิตเครื่อง สามารถหาซื้อได้ง่ายในประเทศ มีต้นทุนต่ำ
 • ติดตั้งกับเครื่องฟอกไตได้ง่าย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
ฟอกไต

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ศูนย์ฟอกไตทั่วประเทศ
 • โรงพยาบาลที่มีศูนย์ไตเทียมทั่วประเทศ
 • คลินิกฟอกไตทั่วประเทศ