อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม” ที่ใช้หลักการประมวลผลสัญญาณภาพโดยใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก โดยอุปกรณ์นี้สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถให้ผลการวัดได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี

รายละเอียด

        ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์มสดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่ ผงซักฟอก และเนยเทียม อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น ไบโอดีเซล ส่งผลให้ทะลายปาล์มน้ำมันสดเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น

        ในปัจจุบันการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันอ้างอิงจากราคาตามน้ำหนักของผลผลิตและการประเมินคุณภาพด้วยตาเปล่า จึงอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

        “อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม โดยการประมวลผลสัญญาณภาพและใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก ทำให้สามารถให้ผลการวัดได้รวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี อีกทั้งมีราคาไม่แพง

จุดเด่น
 • สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

 • ให้ผลการวัดรวดเร็ว

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรในอุตสาหกรรมการเกษตรและปาล์มน้ำมัน

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

 • ผู้สนใจทั่วไป