TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบพกพา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการผลิต “อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบพกพา”ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถวัดค่าแบบ real time ได้  

รายละเอียด

       “ธาตุอาหารหลักในดิน (primary nutrient elements)” เป็นสารอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมากเพื่อดึงไปใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก เร่งการออกดอก ช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความต้านทานโรค โดยทั่วไปการตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในดิน ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความจำเพาะ และอาศัยผู้วิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ และในท้องตลาดยังพบว่ามีเครื่องตรวจวัดที่ใช้หลักการเทียบสีของสารละลายตัวอย่าง ซึ่งให้ผลที่ไม่แม่นยำ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ชนิดหรือปริมาณของธาตุอาหารเพื่อใช้บำรุงดินที่ไม่เหมาะสม

       “อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบพกพา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดินสำหรับกระบวนการเพาะปลูก  เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ให้สามารถเลือกชนิดและปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชได้ โดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ในรูปแบบขั้วไฟฟ้าแบบเยื่อเลือกผ่าน ผลิตจากวัสดุในประเทศ นำไปทดสอบตรวจวัดเทียบกับวิธีมาตรฐาน พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 30% และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ เพื่อใช้งานได้สะดวกและสามารถวัดค่าในรูปแบบ real time monitoring ได้  

จุดเด่น
 • ค่าที่อ่านได้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า มีความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบเทียบกับวิธีการมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตรวจดินได้
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถวัดค่าแบบ real time monitoring ได้
 • ใช้วัสดุในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด เช่น เครื่องสำหรับการขึ้นรูปพลาสติกเชิงความร้อน (Thermal plastic)
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 • มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 • มีแนวคิดที่จะพัฒนาการเกษตรในรูปแบบของเกษตรแม่นยำ ยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรของประเทศไทย
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บริษัทที่ผลิตนวัตกรรมทางด้านการเกษตร
 • เกษตรกร