อุปกรณ์สำหรับช่วยเก็บผลไม้

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์สำหรับช่วยเก็บผลไม้” สำหรับทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เก็บผลผลิต มีส่วนรองรับการร่วงหล่นของผลไม้ และจอรับภาพที่สามารถปรับมุมมองได้ 360 องศา ครอบคลุมการใช้งาน อุปกรณ์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้ได้ติดต่อกันถึง 6 ชั่วโมง

รายละเอียด

        ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผลไม้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยผู้ประกอบอาชีพในการทำสวนผลไม้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่งผลให้ในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรล้วนมุ่งหวังถึงการเก็บเกี่ยวที่จะได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ซึ่งนอกจากจะต้องทำการดูแลรักษาระหว่างการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี วิธีการเก็บเกี่ยวก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีผลต่อทั้งคุณภาพและปริมาณของผลผลิตและส่งผลต่อการขายให้ได้ราคาสูง มีกำไร

        “อุปกรณ์สำหรับช่วยเก็บผลไม้” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรง ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากมีส่วนรองรับการร่วงหล่นของผลไม้ และจอรับภาพที่สามารถปรับมุมมองได้ 360 องศา ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้ได้ติดต่อกันถึง 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บผลไม้ที่อยู่บนปลายต้น ได้สูงถึง 4.5 เมตรและรองรับน้ำหนักของผลไม้ได้ถึง 5 กิโลกรัม ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถลดจำนวนคววามเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ และเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรในการมองเห็นขั้วของผลไม้มากขึ้น

จุดเด่น
 • ผู้ใช้สามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจน

 • จอรับภาพสามารถปรับมุมมองได้ 360 องศา ครอบคลุมการใช้งาน

 • มีส่วนรองรับการร่วงหล่นของผลไม้ ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 • ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตร

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • เกษตรกร

 • ผู้สนใจทั่วไป