อุปกรณ์แปลงพลังงานกลในชีวิตประจำวันให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์แปลงวงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลในชีวิตประจำวันให้เป็นพลังงานไฟฟ้า”  วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดอัดประจุซ้ำได้” ที่มีคุณสมบัตินำพลังงานเชิงกลจากการเคลื่อนไหวมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

รายละเอียด

        การเปลี่ยนพลังงานกลในชีวิตประจำวันให้สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน วิ่ง กระโดด ใช้มือหรือเท้าหมุนวัตถุ ตลอดจนการเคลื่อนไหวของวัตถุอื่น เช่น รถยนต์วิ่ง สะพานแกว่ง สายพานเลื่อน กังหัน ใบพัด ระหัดวิดน้ำ ฯลฯ นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอีกแนวทางของการพัฒนานวัตกรรมจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว 

        “อุปกรณ์แปลงพลังงานกลในชีวิตประจำวันให้เป็นพลังงานไฟฟ้า” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่ออัดประจุแก่แบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก ใช้วิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก สามารถประยุกต์ใช้ได้โดยช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ระบบการสื่อสารไร้สาย ตัวควบคุมระยะไกล รับส่งข้อมูลปริมาณน้อยๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องอัดประจุจากแหล่งพลังงานภายนอก และยังเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากการเผาไหม้และไม่มีการคายแก๊ส

จุดเด่น
  • เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากการเผาไหม้และไม่มีการคายแก๊ส
  • ลดจำนวน หรือลดขนาดของแบตเตอรี่
  • อุปกรณ์ทำงานได้ด้วยตัวเอง สะดวกแม้อยู่ในสถานที่ห่างไกล ไม่ต้องอัดประจุจากแหล่งพลังงานภายนอก
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ที่ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลตลอดเวลา
  • ผู้บริโภคทั่วไปที่สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง