เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์

จำนวน 235 คน

ระดับความพร้อม

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ

        อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)  นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงที่สุดถึงร้อยละ 40  โดยประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ อาทิ เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก (75 ล้านตันต่อปี) และส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก (25 ล้านตันต่อปี) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอาเซียน โดยมีการใช้เอทานอล 2.9 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 2.8 ล้านลิตรต่อวัน อีกทั้งเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในอาเซียน โดยมีผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 ราย และเป็นผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกในอาเซียน 6.6 ล้านตันต่อปี ตลอดจนเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน (Home Care) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล (Personal Care) และเครื่องสำอาง

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา:

 • การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช พันธ์สัตว์
 • เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) / เกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming)
 • การเพาะพันธ์สัตว์ / โรคสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ยางและการแปรรูปยาง
 • สูตรอาหารสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร
 • เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพืช
 • การจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับของเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • การตัดต่อพันธุกรรมพืช
 • เทคโนโลยีีการผลิตและเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์
 • Plant Factory
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรทางการเกษตร
 • Plastic Recycle
 • การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเป็นต่อฮอร์โมน ABA และการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
 • การควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • ฯลฯ

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

การตอบรับ