เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง“เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปราศจากสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

       “ยุง” แมลงดูดเลือดที่นำมาซึ่งพาหะนำโรคที่ยากต่อการควบคุม ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์จากหน่วยงานหลายภาคส่วนในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีการใช้สารเคมี หรือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างทั่วถึง

       วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งลงในแหล่งน้ำ เกิดคลื่นกระแทกทำให้ลูกน้ำยุงตาย โดยไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ณ กรมควบคุมโรคว่าสามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงได้ทุกแหล่งน้ำ เช่น ลำคลอง แหล่งน้ำในชุมชน และบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

จุดเด่น
 • สามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้ทั้งบริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่
 • ปราศจากสารเคมีตกค้าง ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สะดวก ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ได้กับทุกแหล่งน้ำ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมีในการกำจัดยุง
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • เจ้าของแหล่งน้ำต่างๆ เช่น บ่อเลี้ยงปลา โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ผู้ดูแลหมู่บ้านและชุมชน
 • บุคคลทั่วไป