เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก” สามารถตรวจวัดระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และปริมาณน้ำฝน แล้วส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายสู่การจัดเก็บและการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บไซต์และเครือข่ายอื่นๆ เป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย

รายละเอียด

        ระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติ มีความสำคัญและจำเป็นต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นอกจากเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้ว สิ่งสำคัญของระบบดังกล่าวคือต้องสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ผ่านทางเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แสดงผลข้อมูล และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

        เทคโนโลยี “เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้นอกจากจะสามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมเบื้องต้นได้แล้ว เช่น ระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และปริมาณน้ำฝน เป็นต้น ยังสามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย

จุดเด่น
 • สามารถตรวจวัดและส่งผ่านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
 • มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย และสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ
 • สามารถปรับเปลี่ยนเซนเซอร์การตรวจวัดให้เหมาะสมตามความต้องการได้ง่าย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัด และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • โรงแรมแถบชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยภิบัติ