TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศแบบออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศแบบออนไลน์” เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศได้รวดเร็วและ real time สามารถตรวจวัดได้ทั้งปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ ความดันบรรยากาศ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยสามารถจัดเก็บบันทึกสภาพแวดล้อมและจัดส่งรายงานสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตคลาวด์ได้

รายละเอียด

        ปัญหามลพิษ หมอกควัน และฝุ่นละอองสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงถึง 2 เท่าของสภาวะปกติ โดยทั่วไปการรายงานค่าฝุ่นละอองในปัจจุบันอาศัยการวัดฝุ่นละอองโดยใช้วิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ซึ่งจะต้องดูดอากาศผ่านแผ่นกรองแล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากแผ่นกรองนั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างฝุ่นค่อนข้างนาน ในบางครั้งอาจใช้เวลาทั้งวันหรือหลายวันในการวัด

         เทคโนโลยี “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศแบบออนไลน์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อให้การรายงานค่าฝุ่นละอองในอากาศทำได้ง่าย ใช้เวลาสั้น วัดอนุภาคโดยใช้แสงเลเซอร์ จึงสามารถวัดจำนวนอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศในหน่วยปริมาตร 0.3-10 ไมครอน ส่งสัญญาณแบบ Digital output เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโดยระบบสมองกลฝังตัว มีราคาไม่แพง ใช้เวลาน้อยในการวัด สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

จุดเด่น
 • สามารถตรวจวัดฝุ่นละอองและรายงานได้แบบ Real time
 • สามารถตรวจวัดได้ทั้งปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ ความดันบรรยากาศ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์
 • สามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
เครื่องวัดฝุ่นละออง

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ
 • กองควบคุมมลพิษ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงแรมที่ต้องการสร้างความมั่นใจเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่
 • ผู้สนใจทั่วไป