เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัชพืชเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหิน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัชพืชเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหิน” เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ให้พลังงานความร้อนสูงเทียบเท่าถ่านหิน จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการแปรรูปวัชพืชที่ไม่พึ่งประสงค์ในการเกษตรให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้ให้เกษตรกร

รายละเอียด

        ในปัจจุบันทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำลายชั้นบรรยากาศโลก นอกจากนี้เชื้อเพลิงที่ใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

        “เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัชพืชเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหิน” ได้รับการคิดค้นสูตรส่วนผสมจากวัชพืช และนำมาอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน วัชพืชที่ใช้ในการผลิตเพาะปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว และทนต่อความแห้งแล้ง จึงให้ผลผลิตต่อไร่สูงเมื่อเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ ขี้เลื่อย หรือแกลบ จึงทำให้วัชพืชเหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากและต้องการพลังงานความร้อนสูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ และรอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าจะเสถียรมาก

จุดเด่น
 • ต้นทุนในการผลิตต่ำ
 • ให้ค่าความร้อนสูงเทียบเท่าถ่านหิน
 • เชื้อเพลิงผลิตจากวัชพืชลดการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน
 • รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • เกษตรกร
 • โรงไฟฟ้าทั้งเอกชนและภาครัฐ
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟ้า
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงไฟฟ้าทั้งเอกชนและภาครัฐ
 • ผู้ที่สนใจ