TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สามารถร่วมพัฒนาเทคโนโลยีได้หลากหลายรูปแบบ
 2. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 3. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       “เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล” การจัดการเครื่องมือที่ใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล โดยใช้ระบบ IoT เข้ามาช่วยจัดการ

รายละเอียด

       การฆ่าเชื้อ เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อเกิดการชำรุดเสียหายก็จำเป็นต้องซ่อมบำรุง ซึ่งใช้ระยะเวลานานและไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย ทำให้ระหว่างการส่งซ่อม ไม่สามารถดำเนินการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้

       “เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล” ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์กำจัดก๊าซเอทิลินออกไซต์ (EO burn machine) ในการให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

จุดเด่น
 • ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
 • ทดแทนการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 • สามารถประยุกต์ให้ใช้กับระบบฆ่าเชื้อแบบเดิมได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้สนใจลงทุนทั่วไปที่สามารถร่วมพัฒนา ระบบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอทีลีนออกไซด์ (EO) ได้หลายรูปแบบ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน