เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กลุ่มแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “การตรวจวิเคราะห์กลุ่มแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ” ที่สามารถตรวจแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ 3 ชนิดพร้อมกันได้ภายในครั้งเดียว จึงทำให้สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำกว่าแบบวิธีมาตรฐาน

รายละเอียด

        ‘โรคอาหารเป็นพิษ’ ยังคงเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเกิดจากกลุ่มแบคทีเรียหลักสามชนิด ได้แก่ Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ซึ่งการพัฒนาวิธีการตรวจสอบความสะอาดและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหารเป็นหนึ่งในแนวทางของการป้องกันการเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบยีนของแบคทีเรียของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำเพื่อให้ทันต่อการควบคุมความปลอดภัย 

        “เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กลุ่มแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ” ได้ถูกคิดค้นพัฒนาวิธีตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็ว ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์โดยใช้ไพรเมอร์หลายชนิดที่มีความจําเพาะต่อการตรวจสอบยีนของแบคทีเรียกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้สามารถทราบถึงของการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น
 • ตรวจแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดพร้อมกันได้ภายในครั้งเดียว 

 • ใช้ตัวควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการเกิดผล false negative

 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายและกำลังคนน้อยกว่าแบบวิธีมาตรฐาน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์

 • โรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ห้องปฏิบัติการที่รับบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบอาหาร

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร SME

 • ผู้ที่สนใจ