ชื่อทุน

        เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม

หน่วยงาน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งเเต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ได้แก่

  • นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคมในการ ป้องกัน ดูแล และรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ลำดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
  • การวิจัยคิดค้นกระบวนการพัฒนา Biomedical science
  • เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรับมือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
  • ระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
  • ระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วช.ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มทุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 02 579-1370-9 ต่อ 409,410