แบริเออร์ยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “แบริเออร์ยางพาราผสมวัสดุจากธรรมชาติ” เพื่อใช้เป็นแนวกั้นแบ่งเส้นทางจราจร ช่วยป้องกันและลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ต้นทุนต่ำกว่าแบริเออร์ยางพาราทั่วไป โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติชนิดอื่นเป็นส่วนผสมร่วม ทำให้ลดปริมาณยางสดที่ใช้เป็นส่วนผสมลงถึง 50 %

รายละเอียด

        ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำแท่งแบริเออร์ที่ทำจากยางพารามาเป็นตัวแบ่งกั้นแนวเส้นทางจราจร ช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งใช้ยางพาราสดเป็นส่วนผสมหลัก การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่มากมาใช้ทดแทนจึงช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

        “แบริเออร์ยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติ” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยป้องกันและลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้วัสดุธรรมชาติชนิดอื่นผสมร่วมกับยางพารา ทำให้ผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำลง ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแบริเออร์ยางพาราทั่วไป และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

จุดเด่น
  • ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้

  • ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าแบริเออร์ยางพาราทั่วไป

  • ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทย

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือการจรารจร

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • หน่วยงานราชการที่ดูแลการจราจรในประเทศ