1

 

หลักการและเหตุผล

       ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญาเอก (Postdoctoral Fellowship)
โดยสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาปริญาเอกให้มีความเข้มแข็ง และมีประสบการณ์การทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง

       ทั้งนี้ ศูนย์ ฯ ได้จัดสรรคทุนวิจัยสำหรับปริญญาเอกสำหรับบุคคลภายนอก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสุนนทางการเงิน และทางการวิจัยจากศูนย์ ฯ เป็นระยะเวลา
1 – 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การทำงานวิจัยระดับสูง เพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 

กรอบการสนับสนุน

สนับสุนนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา

 • Metallurgy
 • Foundry Engineering
 • Applied Science Mathematics
 • Physics
 • Materials Science
 • Polymers
 • Polymer Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Mechanical Engineering and Environment
 • Chemistry
 • Electrochemistry and Environment

 

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาววลี สุขรัตนวงศ์

งานพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย

โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4470