1

 

หลักการและเหตุผล

       BRAND’S Health Research Awards (เดิมชื่อทุนวิจัย Cerebos Awards) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย Brand’s Health Research Awards 2019
ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้นความวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่ แพทย์ เภสัชกร 
นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป

 

กรอบการสนับสนุน

โครงการที่จะขอรับทุนต้องเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สมุนไพรและยา
  • พฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ
  • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

ผู้ขอรับทุนวิจัยจะเสนอโครงการรับทุนวิจัย Brand’s Health Research Awards 2019 สามารถเสนอได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น โดยต้องไม่มีชื่อในโครงการอื่น ที่จะเสนอขอทุน Brand’s Health Research Awards 2019 ในปีนั้น ๆ

 

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ โทร. 0 2079 7999