1

ชื่อทุน:

        โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลารับสมัคร:  

         เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี จนกว่าทุนวิจัยจะหมด

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่เกิน 4 แสนบาทต่อโครงการ 

รายละเอียด: 

ITAP เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ภายใต้การกำกับของสวกช. โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน   “ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว” เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับรากหญ้าคือ วิสาหกิจชุมชน และระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ประกอบกับแนวทางการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ สวทช. ในการไต่ระดับบันไดเทคโนโลยี 4 ขั้น คือ จากมุ่งเน้นแรงงาน ไปสู่การใช้แรงงานที่มีทักษะ ไปสู่การมุ่งเน้นเทคโนโลยี และบันไดขั้นสูงสุดคือมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. ระบบคุณภาพ GMP, HACCP, BRC, FSC, ISO22000, TS16949, TFQS, ThaiGAP, เกษตรอินทรีย์, Halal หรือโครงการที่นำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุนไม่เกิน 100,000.- บาท/โครงการ
 2. ระบบคุณภาพ ISO 17025 สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุนไม่เกิน 200,000.- บาท/โครงการ
 3. การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ไม่เกินร้อยละ 50 โดย สนับสนุนไม่เกิน 150,000.- บาท/โครงการ
 4. การ implement ระบบERP สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ
 5. พัฒนาระบบ Software ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาปรับแต่งเพื่อประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เอง สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของส่วนที่ปรับแต่งซอฟต์แวร์ และสนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ 

หมายเหตุ หากขอทุนในข้อ 3 และข้อ 4 สนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, ร้านค้า, โรงงาน, มูลนิธิ 

เงื่อนไข

 1. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และมีการต่ออายุตามกำหนด
 2. สหกรณ์ ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
 3. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีกรุงเทพมหานคร) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 
 4. ร้านค้าที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และอยู่ในระบบภาษี หากได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีต้องนำหลักฐานมาแสดง
 5. โรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 6. มูลนิธิที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 7. เป็น SME ไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 8. ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
 9. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51 %

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงาน ITAP 
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ ITAP
อีเมล์ itap@nstda.or.th
เว็บไซต์ http://itap.nstda.or.th                

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ