ชื่อทุน                     
       โครงการเพื่อขอรับทุน เพื่อสร้าง“ผลงานนวัตกรรม” เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

หน่วยงาน                 
       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
       NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 081-368-7733
      Line : @SIDCMRU