ชื่อทุน                     

       โครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humantity)

หน่วยงาน                 

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ระยะเวลารับสมัคร       

        ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

รายละเอียด

        บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ติดต่อสอบถาม

        โทรศัพท์ : 02-470-7961-63
        E-mail : pmu.b@nxpo.or.th