“mac” ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุอาหารคีเลตสำหรับสัตว์

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “mac” อาหารเสริมธาตุคีเลตสำหรับสัตว์ ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตร่างกายของสัตว์ เหมาะสำหรับสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องการเพิ่มผลผลิตประเภท เนื้อ นม ไข่

รายละเอียด

        ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตประเภท เนื้อ นม ไข่ ซึ่งยังพบปัญหาเรื่องคุณภาพและปริมาณที่ยังไม่ดีพอ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงขาดแร่ธาตุอาหารที่สำคัญ จึงทำให้แนวทางการแก้ไขเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่เสริมการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในสัตว์เศรษฐกิจ

       “mac” ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุอาหารคีเลตสำหรับสัตว์มีทั้งแบบชนิดน้ำและชนิดผง ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี ได้แก่ Bio Technology, Nano Technology และ Chelatization Technology ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุในกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้น และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องการเพิ่มผลผลิตประเภท เนื้อ นม และไข่ เช่น ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และปลา ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่น
 • ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสัตว์
 • เพิ่มการเจริญเติบโตร่างกายของสัตว์
 • มีทั้งแบบชนิดน้ำและชนิดผงเพื่อความหลากหลายในการใช้งาน
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 • ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร
 • ผู้ที่สนใจ