1

ชื่อทุน                     

       depa-Fund เงินทุนดีดีเพื่อสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล

หน่วยงาน                 

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ระยะเวลารับสมัคร       

       เปิดรับตลอดทั้งปี

รายละเอียด

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นองค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ขอบเขต/ ประเด็นให้การสนับสนุน

  • การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรม
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
  • การพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  • การร่วมวิจัยและพัฒนาอุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้รับทุน

       บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนนิติบุคคลและเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี กลุ่มหน่วยงานภาคธุรกิจ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ

ติดต่อสอบถาม

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์

       เลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

       โทรศัพท์ : 0-2026-2333          โทรสาร : 0-2026-2333

       อีเมล์ : doss@depa.or.th