NU Spiro Breathe อุปกรณ์ฝึกการหายใจ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “NU Spiro Breathe อุปกรณ์ฝึกการหายใจ”   เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกการหายใจหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกสามารถกลับมาหายใจได้เองเป็นปกติได้ไวขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อน สามารถวัดปริมาตรและความดันจากการหายใจเข้าและออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ราคาถูก ทำให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

        การผ่าตัดหัวใจและทรวงอกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของปอด กลไกการหายใจและทำให้ความสามารถของปอดลดลงหลังผ่าตัด ซึ่งทำให้ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดหลังการผ่าตัดมีการใช้อุปกรณ์ในการฝึกการหายใจ เพราะการฝึกการหายใจอย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เพิ่มความยืดหยุ่นของการขยายตัวของผนังทรวงอก เพิ่มการระบายอากาศและการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ป้องกันภาวะปอดแฟบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในการหายใจ ลดการใช้ยาไม่จำเป็น นำไปสู่การลดโอกาสเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาได้ในทางอ้อม แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ช่วยฝึกการหายใจมีราคาแพงและยังไม่ตอบสนองกับผู้ที่ใช้มากนักเพราะยังต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความแข็งแรงพอสมควรที่จะใช้ได้ ทำให้ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้

        “NU Spiro Breathe อุปกรณ์ฝึกการหายใจ”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้หลักการของ มาโนมิเตอร์ท่อตัวยู สร้างขึ้นเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกการหายใจหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกสามารถกลับมาหายใจได้เองเป็นปกติได้ไวขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลดการใช้ยาไม่จำเป็น ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้งานง่าย สามารถวัดปริมาตรและความดันจากการหายใจเข้าและออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีการสอบเทียบอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องมือวัดและสามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ใช้น้ำเป็นตัววัดระดับความดันทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปการณ์เสริมอื่นๆ ถอดทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ง่าย และยังมีต้นทุนการผลิตต่ำ ราคาถูก ซึ่งทำให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่น
 • สามารถวัดปริมาตรและความดันจากการหายใจเข้าและออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ใช้น้ำเป็นตัววัดระดับความดันทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปการณ์เสริมอื่นๆ
 • ถอดทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ง่าย
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ ราคาถูก
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาล
 • ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก