Nuclear C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

 • ต้องการเสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “Nuclear C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช” ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และเสริมการเจริญเติบโตของพืช และยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นด้านผลผลิต คุณภาพ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารของพืช

รายละเอียด

        การใช้สารเคมีในการจัดการโรคและแมลงในการทำการเกษตรมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี โดยที่ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เพิ่มตามปริมาณการใช้สารเคมี แสดงให้เห็นว่าการใช้สารเคมีนั้นยังไม่สามารถช่วยทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย

        “Nuclear C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชนี้เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารของพืช จึงช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช และทำให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น อีกทั้งยังไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • Nuclear C.O.S. มีคุณสมบัติในการส่งเสริมความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารของพืช

 • ไม่มีสารเคมีหรือโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย/ อาหารเสริมพืช

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร/ เจ้าของฟาร์ม

 • ผู้สนใจทั่วไป