ผงซักฟอก

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 78-2549
 • ลักษณะทั่วไป (appearance)
 • กลิ่น
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • สารที่ละลายได้ในเอทานอล
 • สารลดความกระด้างของน้ำ
 • ฟอตเฟตทั้งหมด
 • ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น Na2O) (Total alkalinity (calculated as Na,O)
 • โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • สารเพิ่มความสดใส (Optical brightening agents) ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (washing efficiency) ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (whitening efficiency)
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ
 • ภาชนะบรรจุ (container) /ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
 • ภาชนะบรรจุ (container)
 • สารเพิ่มความสดใส
 • ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
 • ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (washing efficiency) ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (whitening efficiency)
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradability)
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ
 • สารที่ละลายในเอทานอล
 • โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)
 • ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)
 • ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ