สบู่เหลว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 1403-2551
 • ลักษณะทั่วไป
 • ไขมันทั้งหมด
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ด่างอิสระ(คำนวณเป็น NaOH)
 • สารที่ไม่ละลายในเอทานอล
 • สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์Anionic
 • สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ nonionic
 • คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
 • การระคายเคืองต่อผิวหนัง
 • เสถียรภาพต่อการเก็บ
 • ภาชนะบรรจุ
 • ปริมาณสุทธิ
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ (แบบ Anionic / Nonionic)