ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 1745-2547
 • ลักษณะทั่วไป
 • กลิ่น
 • ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก
 • สารทั้งหมดที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์
 • ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)
 • การละลายในน้ำ
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ
 • ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
 • ลักษณะทั่วไป
 • กลิ่น
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ภาชนะบรรจุ
 • ภาชนะบรรจุ (container)/ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
 • คุณลักษณะอื่น ๆ
 • สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก
 • สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิก