ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 2083-2544
 • ลักษณะทั่วไป
 • กลิ่น
 • การล้างออก
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ส่วนประกอบที่ต้องไม่มี : บอแรกซ์ (Borax)คุณภาพวิเคราะห์
 • ส่วนประกอบที่ต้องไม่มี : สบู่ (soap) คุณภาพวิเคราะห์
 • ความสามารถในการละลาย
 • สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก (anionic surfactant)
 • สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิก (nonionic surfactant)
 • สารลดแรงตึงผิว :cationic
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้าง [ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)] [total phosphate (calculated as P2O5)]
 • ภาชนะบรรจุ (container) /ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
 • ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
 • ภาชนะบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก