ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory) 11661 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory)” เทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูกพืชในระบบปิดแบบครบวงจรและแม่นยำ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ IOT ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชทั้งสภาพแสง ความชื้น อุณหภูมิ แร่ธาตุ รวมไปถึงการป้องกันแมลงศัตรูพืช แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอม ตลอดจนกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

รายละเอียด

        องค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ไม่สมดุล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆ ของเกษตรกรนำมาซึ่งการใช้สารเคมี หรือถูกชวนเชื่อจากโฆษณา ทำให้เกิดการเสียดุลการค้า เพิ่มภาระต้นทุนให้กับเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ แหล่งน้ำเป็นพิษ และปัญหาระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาอย่างยาวนาน อีกปัญหาหลักคือกลไกทางการตลาดที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรขายสินค้าในราคาที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วยังกระทบถึงผู้บริโภคโดยตรงที่ต้องเป็นผู้แบกรับภาระสินค้าราคาแพงอีกด้วย

        “ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory)” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเกษตรกรสามารถใช้ระบบนี้เพื่อทำเกษตรได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับสูง ผ่านการควบคุมการการผลิตพืชด้วยระบบ Internet และ เทคโนโลยี IOT ซึ่งถูกออกแบบไว้สำหรับการควบคุมการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะ

        ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory) ทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ อาทิ แสง น้ำ อากาศ ความชื้น แร่ธาตุ จากระบบเซ็นเซอร์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประหยัดน้ำ ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพและมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในแต่ละรอบปลูกสูงถึง 95% นอกจากนี้ ยังได้สร้างระบบที่ผู้บริโภค (ลูกค้า) สามารถควบคุมการผลิตและสั่งซื้อผลผลิตได้โดยตรงผ่านระบบ Conference Web Service ซึ่งทำให้ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพิ่มรายได้และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต

        นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการใช้ Smart Farming เข้ามาประยุกต์เพื่อลดการขนส่ง โดยสามารถปลูกในตัวเมืองได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี Big Data เข้ามาจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลพืช เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและ บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น

 • นวัตกรรมการควบคุมกระบวนการผลิตพืชในระบบปิดโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ IOT สามารถควบคุมการผลิตพื้นฐานได้อย่างครบวงจรและแม่นยำ
 • ให้ผลผลิตพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ได้ผลผลิตต่อรอบเฉลี่ยสูงถึง 95% ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ ช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพของผลผลิต
 • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็น Big Data เพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อเพาะปลูกในอนาคต รวมทั้งกระจายข้อมูลให้กับผู้อื่นได้

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ยังไม่มีคู่แข่งในไทย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
 • ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • Smart Farmer
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
MARS ONE Co.,Ltd.
กฤษณะ ธรรมวิมล
สถานะผลงาน
ระดับงานวิจัย (Initial)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมลงทุน

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร
 • ผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ