About us

       Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) (อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) (อาทิ ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป)  ผ่านระบบออนไลน์  โดยส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Technology Provider ในการนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมโยงสู่ Technology seeker  ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Technology seeker ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาและบริการจาก Technology Provider ภายในประเทศ

       Tech2Biz  มีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

       1. TechPropose – ระบบรับและนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานไปสู่ผู้ต้องการใช้ / มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker)

       2. TechSeek – ระบบรับและนำเสนอโจทย์ ความต้องการจากผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) เพื่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider)

       3. TechNews & Activity – ระบบนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาที่สรุปเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

       Tech2Biz ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการเผยแพร่ จับคู่ สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศอย่างเต็มที่ รวมทั้งเกิดกิจกรรมในด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ