Card image cap
ลิปสติกใสผสมสารกันแดด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยพะเยา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ซุปกุ้งสกัดเข้มข้นพร้อมดื่ม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชุดตรวจ DNA sensor หาเชื้อ HP-PRRSV ในสุกร
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
กรรมวิธีการผลิตกะปิปลา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี