Card image cap
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (SME ปัง ตังได้คืน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566
Card image cap
โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2566
Card image cap
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2566
Card image cap
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี