Card image cap
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (SME ปัง ตังได้คืน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566
Card image cap
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 25 ธ.ค. 2565
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 16 ธ.ค. 2565
Card image cap
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน NQI ปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 13 ธ.ค. 2565
Card image cap
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี