ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 891 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

หน่วยงาน:

        ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่ระบุ (สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1 ปี และอาจพิจารณาสนับสนุนต่อในปีที่ 2 โดยพิจารณาตามความเหมาะสม)รายละเอียด: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง จึงได้จัดเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ไบโอเทค” เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ให้ทุนแก่นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
  2. มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
  3. จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้  Molecular Biology, Chemistry, Molecular Genetics, Biochemistry, Food Biotechnology, Microbiology, Virology, Plant Physiology, Plant Biochemistry 

เงื่อนไข

  1. ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือ เข้าบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
  2. สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลาได้ 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3154 
อีเมล์ rucd@biotec.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Admin Tech2biz
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี