ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund) 652 Views

ชื่อทุน:

       ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)  

หน่วยงาน:

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

       จะถูกแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
            S1: Conceptual Plan - เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาดำเนินการสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
            S2: ระยะการก่อตั้งธุรกิจ - สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 1,000,000 บาท/ราย ระยะเวลาดำเนินการสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
            S3: Growth -  สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 5,000,000 บาท/ราย ระยะเวลาดำเนินการสูงสุดไม่เกิน 3 ปี


รายละเอียด: 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ได้วางแผนในการสนับสนุน กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) กิจการฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) กิจการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และกิจการอุปกรณ์ชิ้นส่วนโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Communication Equipment and Services) โดบแบ่งการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะโครงการดังนี้

  1. การจัดทำแผนเบื้องต้น (Conceptual Plan) ในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
  2. การลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี
  3. การลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะของการเติบโต (Growth) ที่มีวัตถุประสงค์การขยายธุรกิจ (Scale up) และจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี 

เป้าหมายของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการจุดประกายความคิดการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7101
โทรสาร : 0-2143-8059
อีเมล์ : ossc@depa.or.th

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี