ทุนส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) 853 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

       ทุนส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)

หน่วยงาน:

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ระยะเวลารับสมัคร: 

        เปิดรับตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

  • M1 : Digital Manpower Fund ไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
  • M2 : Digital Manpower for Executive ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี


รายละเอียด: 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปและผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ และระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งลักษณะโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
  2. การพัฒนาและผลิตบุคลากรคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Manpower for Executive) 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  1. สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน เช่น สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม มูลนิธิ
  2. นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  3. บุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7101
โทรสาร : 0-2143-8059
อีเมล์ : ossc@depa.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
Admin Tech2biz
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี