โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย 535 Views

ชื่อทุน:

โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตามรอบปีงบประมาน

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

สูงสุด 1,500,000 บาทต่อโครงการ และไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณทั้งโครงการ
(ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจาก สนช. เป็นกรณีไป)

รายละเอียด:

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีความร่วมมือในการสร้างและกระจายเทคโนโลยีที่พัฒนาได้จากหน่วยงานต่างๆ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยดำเนิน "โครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ" ในระยะแรก พ.ศ. 2553-2555 ภายใต้วงเงินงบประมาณจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดการสร้าง Best Practice ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนได้ ตลอดจนสามารถช่วยให้อุตสาหกรรม SMEs ได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิจในอนาคต

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

การต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่พัฒนาเป็น Prototype เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

1. ผู้ประกอบการ SMEs

  • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำหนดตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม
  • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

2. ผู้ให้บริการนวัตกรรม ISP

  • ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยครอบคลุมสถาบัน/หน่วยงานวิจัย
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีผลงานที่ตรงกับลักษณะงานของสาขาที่สมัคร (ผลงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม

เงื่อนไข:

โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 408
อีเมล์: innovation.coupon@nia.or.th
เว็บไซต์: http://coupon.nia.or.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี