ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND) 2012 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

หน่วยงาน:

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม

ระยะเวลารับสมัคร:

เปิดรับตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

  • สนับสนุนเงินให้เปล่า ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการและไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  • สนับสนุนเงินยืม ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการและไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และชำระคืนภายใน 2 ปีนับแต่เสร็จสิ้นโครงการ

รายละเอียด:

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและนอกประเทศ และเพิมโอกาสทางธุรกิจ จึงจัดตั้ง "กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)" เพื่อสนับสนุนเงินให้เปล่าและเงินกู้ยืม สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

  • การออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design)
  • การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Product Standard development)

หมายเหตุ: ขอบข่ายการให้การสนับสนุนครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์และรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Embedded system และการพัฒนาแม่พิมพ์ (Mold and Die)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า อาจร่วมกับวิสาหกิจรายอื่นในกิจการให้บริการหรือค้าส่งหรือค้าปลีกเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนก็ได้

เงื่อนไข:

ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า และขอรับการสนับสนุนได้ 1 โครงการต่อครั้ง

ติดต่อสอบถาม:

ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)
โทรศัพท์: 02-280-7272, 02-280-7273

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี