กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต 439 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “เชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต” ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพรูปแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและสามารถใช้ทดแทนไบโอดีเซลและน้ำมันปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังผลิตจากจุลินทรีย์ทำให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

รายละเอียด

        ไบโอดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่เป็นพิษ แต่ในปัจจุบันยังพบข้อจำกัดในการผลิตไบโอดีเซล คือราคาของวัตถุดิบไม่แน่นอน ส่งผลให้ราคาไม่คงที่ และมีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

        “เชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต” ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากการสังเคราะห์ด้วยจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้ โดยเชื้อเพลิงที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงและสามารถนำมาใช้ทดแทนกับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลได้ นอกจากนี้ยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเนื่องจากผลิตจากจุลินทรีย์ทำให้ผลิตได้ในปริมาณมาก ส่งผลให้การใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในการผลิตเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ

จุดเด่น

 • เป็นวิธีการที่เหมาะสม และคุ้มทุน 
 • ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อรอนงค์ สักสงค์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ