ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่” 966 Views

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่” โดยพบผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  1. "ทุน คปก. และ พวอ. กับ โจทย์วิจัยท้าทายไทยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. "คุยกับ ครอบครัว คปก. และ พวอ. ถึง "บูรณาการงานวิจัย (พื้นฐาน) ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในโจทย์วิจัยท้าทายไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. "โควิด-19 และข้อคิดบางประการในการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. "ศตวรรษที่ 21: ถึงเวลาหากินในเขตทะเลน้ำลึก.. ถึงเวลาคน คปก.-พวอ." โดย เภสัชกรหญิง ดร.วรอนงค์ พฤกษากิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัน เวลา เเละสถานที่

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://web.facebook.com/nrctofficial