วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 1134 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน:

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ (โดยต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย)

รายละเอียด:

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

 1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
 5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
 7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
 8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
 9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
 • ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว