ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 1423 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

หน่วยงาน:

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อโครงการ

รายละเอียด:

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานยื่นข้อเสนอโครงการ ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 (ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชเป็นฐาน ปี 2564) เพื่อส่งสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ รวมถึงให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดับความสามารถของคนไทย โดยมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กสศ. 

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

เปิดรับข้อเสนอโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่/แรงงานฝีมือในชุมชน ประกอบด้วย

 • ทักษะอาชีพและการประกอบการ
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ทักษะการดูแลสุขภาพจิต
 • ทักษะชีวิตด้านการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการบริหารหนี้สิน

รวมถึงมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมการมีงานทำของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อโครงการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

1. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน อาทิ

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
 • องค์กรเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

2. สามารถพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

3. มีเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

*มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมีเอกสารรับรองสถานะการจัดตั้งหน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม:

สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 3, 061-440-6134 และ 065-969-1364
อีเมล : community@eef.or.th

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • อื่นๆ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • นิสิต นักศึกษา
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว