ขอเชิญร่วมงานการชี้แจงกรอบวิจัยและนวัตกรรมวช. ปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 410 Viewsรายละเอียด

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน พบกับกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “การวิจัยเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย (Research for Future Industries of Thailand)” การแนะนําการใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย และการแถลง “ผลสําเร็จจากผลการวิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช.”

วัน เวลา เเละสถานที่

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom (VDO Conference) และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/nrctofficial