การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564 4096 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

หน่วยงาน:

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ระยะเวลารับสมัคร:

เปิดรับตลอดทั้งปี

รายละเอียด:

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 มีเนื้อหาในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายคือ 

 • ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
 • ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
 • ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

โดยให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุน ดังนี้

 • สิทธิและประโยชน์พื้นฐาน
  (1) สิทธิและประโยชน์ตามประเภทของกิจการ  และ (2) ตามประเภทของเทคโนโลยี 
        - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
        - ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร
        - ยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อวิจัย
        - ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก
        - สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี
 • สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
  (1) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
        - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม สูงสุด 3 ปี
        - วงเงินยกเว้นภาษีเพิ่มเติม สูงสุด 300%
  (2) สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
        - หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน
        - หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
        - กลุ่ม A1 และ A2 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติม 5 ปี
        - กลุ่มอื่นๆ (ไม่รวม B2) ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี
  (3) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
        - กลุ่มกิจการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

BOI ให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุนตามประเภทกิจการและประเภทเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

       ประเภทกิจการ

 • อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
 • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

      ประเภทเทคโนโลยี

 • Biotechnology
 • Nanotechnology
 • Advanced Material Technology
 • Digital Technology

เกณฑ์ / เงื่อนไขกรอบ:

รายละเอียดตามแต่ละประเภทของสิทธิประโยชน์ www.boi.go.th 

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์ :  02-553-8111

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

BOI ให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุนตามประเภทกิจการและประเภทเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

       ประเภทกิจการ

 • อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
 • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

      ประเภทเทคโนโลยี

 • Biotechnology
 • Nanotechnology
 • Advanced Material Technology
 • Digital Technology

เกณฑ์ / เงื่อนไข

รายละเอียดตามแต่ละประเภทของสิทธิประโยชน์ www.boi.go.th 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ :  02-553-8111

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี