กรรมวิธีการผลิตแผ่นกรองชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียและแบคทีเรีย 290 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “แผ่นกรองชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตร่วมกับเซลลูโลสจากพืช” สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยกรองแบคทีเรีย เป็นการพัฒนาแผ่นกรองที่มีคุณภาพสูงกว่าแผ่นกรองเซลลูโลส ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองจุลินทรีย์สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่น และช่วยลดต้นทุนการผลิตแผ่นกรองจากเซลลูโลสเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

รายละเอียด

        ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นต้นเหตุของการเกิดน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือกิจกรรมประจำวันต่างๆของชุมชน ซึ่งการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น แต่ละสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งเจือปน                

        “แผ่นกรองชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตร่วมกับเซลลูโลสจากพืช” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยกรองแบคทีเรีย โดยการพัฒนาแผ่นกรองที่มีคุณภาพสูงกว่าแผ่นกรองเซลลูโลส ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองจุลินทรีย์สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่น และช่วยลดต้นทุนการผลิตแผ่นกรองจากเซลลูโลสเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

จุดเด่น

 • สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการกรองแบคทีเรียซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประชากรโดยตรง
 • แผ่นกรองชีวภาพที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าแผ่นกรองเซลลูโลสเดิม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองจุลินทรีย์

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่/ รายย่อย
 • อุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการใช้ในการแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน 

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายใหญ่/ รายย่อย
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง