อุปกรณ์ไถจอบหมุนกำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว 45 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ไถจอบหมุนกำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว” สำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ โดยการพัฒนาชุดเพลาโรเตอร์และชุดใบมีดจอบหมุนเพื่อลดแรงเสียดทาน รวมถึงพัฒนาระบบส่งกำลังให้เหมาะสมกับแปลงเกษตรกรรม สภาพดินไร่และสภาพดินนา

รายละเอียด

        การเตรียมดินที่ดีก่อนการปลูกพืชนั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการงอกของเมล็ดตั้งแต่เริ่มการปลูก รวมไปจนถึงการลดจำนวนวัชพืชที่ไปแก่งแย่งปัจจัยการผลิต และการปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของดินในด้านต่างๆอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้จอบหมุนเป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมดินเนื่องจากสามารถเตรียมดินได้กว้างกว่าเครื่องมือชนิดอื่น และสามารถเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับพืชได้หลายชนิด

        “อุปกรณ์ไถจอบหมุนกำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นอุปกรณ์จอบหมุนที่ใช้กำลังน้อยสำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ โดยการพัฒนาชุดเพลาโรเตอร์และชุดใบมีดจอบหมุนเพื่อลดแรงเสียดทาน รวมถึงพัฒนาระบบส่งกำลังให้เหมาะสมกับแปลงเกษตรกรรม สภาพดินไร่และสภาพดินนา

จุดเด่น

 • อุปกรณ์ไถจอบหมุนที่ติดตั้งชุดใบมีดใช้กำลังน้อยสำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ผลิตได้ง่าย
 • ลดการนำเข้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรของไทยได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ 
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร /วิสาหกิจชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง