กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) 253 Views

ชื่อทุน:

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

หน่วยงาน:

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระยะเวลารับสมัคร:

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

ตั้งแต่ 20,000 - 500,000 บาท

รายละเอียด:

TED Fellow คือ หน่วยงานพันธมิตรของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดย TED Fellow มีหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ซึ่งกองทุนฯ จะสนับสนุนทุนตั้งแต่ 100,000 - 1,500,000 บาท โดยกองทุนฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแก่เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ตั้งแต่ 20,000 - 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเงื่อนไข:

  1. เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์สรรหา บ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีการจัดตั้ง หรือดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจ ด้วยตัวเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีช่องทางและเครือข่ายในการสรรหาผู้ประกอบการเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยงานตนเอง
  2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และมีการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดได้ อาจเป็นรูปแบบ co-founding หรือ licensing เป็นต้น
  3. มีบุคลากร หรือเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และสามารถให้คำปรึกษาดูแลผู้ขอรับทุนได้อย่างใกล้ชิด
  4. มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ แก่ผู้ขอรับทุน

ขั้นตอนการพิจารณา:

  1. ยื่นเอกสารมายังกองทุนฯ ประกอบด้วย หนังสือนำส่ง และข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 มาที่ อีเมล tedinfo@mhesi.go.th
  2. กองทุนฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
  3. กองทุนฯ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
  4. หน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  5. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม:

โทร: 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4074
E-mail : tedinfo@mhesi.go.th

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 31 ม.ค. 2565