โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย 2700 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ระยะเวลารับสมัคร:

ด่วน!! ข้อเสนอมีจำกัด

วงเงินที่ให้การสนับสนุนดอกเบี้ย:

ดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ

รายละเอียด:

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการส่งออกของประเทศ โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนบริษัทในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมมากกว่า 500 บริษัท และได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินไปมากกว่า 450 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่ประมาณ 8,500 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนวัตกรรมด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบและแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายออกสู่วงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานแกนหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" (SMEs)โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน และสนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs สามารถเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป

สนช. จึงได้ริเริ่มโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไกการเงินที่สำคัญในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

ขณะนี้ มีสถาบันการเงิน 9 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย" ประกอบด้วย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)          
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          
 • ธนาคารออมสิน          
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุน:

 • เป็นการช่วยเริ่มต้นในระยะแรกของการปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (start-up commercial operation) ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไข (fine tune) ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริงในระดับเต็มรูปแบบหรือในการทำธุรกิจได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรม
 • เป็นโครงการนวัตกรรมที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาต้นแบบ หรือโครงการนำร่อง เพื่อเริ่มนำไปสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม
 • เป็นโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีเดิม และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
 • เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการขยายผลของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
 • เป็นโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพทางการตลาด และเป็นโครงการที่แผนธุรกิจและการลงทุนในการดำเนินโครงการนวัตกรรมอย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์การสนับสนุน:

 1. สำนักงานจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ได้รับการสนับสนุนในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรกโดยใช้กลไกของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งโครงการนวัตกรรมต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าว หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างสถาบันการเงินและผู้ได้รับการสนับสนุน สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. สำนักงานสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
 3. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

โทร : 086-0304896 (คุณพิชชารีย์)
E-mail : pitcharee@nia.or.th


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
ปิดรับหากครบจำนวน