ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท เฮลธ์แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด 1925 Views

ไม่เพียงแต่มนุษย์ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไร้มลพิษเท่านั้น แต่สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ย่อมต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีความสมดุล เหมาะแก่การดำรงชีวิตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด   บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร สำหรับโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรต่าง ๆ โดยให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   บริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำ

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • น้ำ
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ให้บริการ
 • การตรวจวัดสารเคมีอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าก๊าซพิษ ไปจนถึงอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เช่น Inhalable dust, Respirable dust
  • ก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ฯลฯ
  • โลหะ และโลหะหนักในรูปฝุ่นและฟูม เช่น สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) โคบอลต์ (Co) ตะกั่ว (Pb) นิเกิล (Ni) ฯลฯ
  • ไอระเหยของกรด เช่น กรดไนตริก (HNO₃) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดกำมะถัน (H₂SO₄) ฯลฯ
  • สารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอทธานอล (Ethanol) เมทธานอล (Methanol) เฮกเซน (Hexane) ฯลฯ
 • การตรวจวัดเกี่ยวกับที่อับอากาศ (Confined Spaces)
 • การตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound level) ซึ่งเป็นการตรวจวัดระดับเสียงในที่ทำงาน เช่น เสียง 5 นาที, เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง, เสียงสะสม, เสียงกระทบหรือกระแทก ฯลฯ
 • การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (Light level)
 • การตรวจวัดความร้อน (Heat level)
 • การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)
ขั้นตอนขอรับบริการ

บริการของเรา

Health & Envitech ให้บริการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจความดันของเสียง การตรวจวัดแสงสว่าง การตรวจความร้อน การตรวจสารเคมีในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น และนำผลการทดสอบไปทำการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งสหรัฐอเมริกา (National Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH), มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) และประกาศขององค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (American Conference of Governmental Industrial Hygienist : ACGIH)

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเรา

Health and Envitech Co., Ltd บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทีมตรวจสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยบริการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงาน   0-2952-6305-9
คุณมงคล จินดาเวช   081-4452156
คุณประสาธน์ เฉียบแหลม   089-1225997
คุณนารี ครองสัตย์   086-3871730 0-2952-6310, 0-2589-8355
จันทร์ – ศุกร์ (08:00 – 17:00 น.), เสาร์ (08:00 – 12:00 น.)
service@healthenvi.com, envitech9@yahoo.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
น้ำ เคมี
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0005
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/16364
 • ออกให้ ณ วันที่
  21 พ.ย. 2564
 • วันหมดอายุ
  20 พ.ย. 2568
 • พื้นที่ตั้ง
  นนทบุรี
 • สถานะ
  Accredited
อัตราค่าบริการ
596322
ดาวน์โหลดเอกสาร